Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prinsip Etika Kejururawatan: Definisi, Hak dan Contoh mengikut Kod Etika Jururawat


Definisi Etika


Etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu Ethos yang menurut Araskar dan David (1978) bermaksud “kebiasaan”, “model tingkah laku”, atau standard yang diharapkan dan kriteria tertentu bagi sesuatu tindakan. Penggunaan istilah etika kini banyak ditafsirkan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi tingkah laku ( Dra.Hj. Mimin Emi Suhaemi.2002. 7).

Etika ialah kod tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku yang baik bagi kumpulan tertentu. Etika juga merupakan peraturan dan prinsip untuk tindakan yang betul. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang tidak dan dengan kewajipan moral. Etika berkaitan dengan peraturan untuk tindakan atau tindakan yang mempunyai prinsip benar dan salah, dan prinsip moral kerana etika mempunyai tanggungjawab moral, menyimpang daripada kod etika bermakna tidak mempunyai tingkah laku yang baik dan tidak mempunyai akhlak yang baik.

Etika juga boleh ditafsirkan sebagai, berkaitan dengan pertimbangan keputusan, sama ada sesuatu tindakan itu betul atau tidak kerana tidak ada undang-undang atau peraturan yang menentukan apa yang mesti dilakukan. Etika pelbagai profesion digariskan dalam kod etika yang bersumberkan maruah dan hak manusia (yang mempunyai sikap penerimaan) dan pegangan profesion.

Etika ialah aplikasi atau aplikasi teori falsafah moral ke dalam situasi sebenar dan memfokuskan kepada prinsip dan konsep yang membimbing manusia untuk berfikir dan bertindak dalam kehidupan mereka berdasarkan nilai-nilai yang dianuti. Banyak pihak menggunakan istilah etika untuk menggambarkan etika sesuatu profesion berhubung dengan kod etika profesional seperti Kod Etika PPNI. Profesion ini merangka kod etika berdasarkan penghormatan terhadap nilai dan situasi individu yang berkhidmat. Kod etika disusun dan disahkan oleh organisasi atau institusi yang memupuk profesion tertentu, sama ada di peringkat nasional dan antarabangsa. Kod etika menggunakan konsep etika kerana profesion bertanggungjawab kepada orang ramai dan menghormati kepercayaan dan nilai individu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa etika adalah istilah yang digunakan untuk mencerminkan bagaimana manusia harus bertingkah laku, apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

Definisi Etika Kejururawatan


Etika kejururawatan ialah peraturan atau norma yang boleh dijadikan rujukan kepada tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk yang dilakukan oleh seorang jururawat dalam memberikan asuhan kejururawatan.

Prinsip Etika Kejururawatan


1. Menghormati autonomi (memudahkan autonomi)

Satu bentuk hak individu dalam mengawal selia aktiviti/tingkah laku dan matlamat hidup individu. Kebebasan untuk memilih atau menerima tanggungjawab untuk pilihan mereka sendiri. Prinsip autonomi menegaskan bahawa seseorang mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri mengikut rancangan pilihannya sendiri. Sebahagian daripada apa yang diperlukan dalam idea menghormati seseorang, menurut prinsip ini, adalah menerima pilihan individu tanpa mengira sama ada pilihan tersebut adalah untuk kepentingannya. (Curtin, 2002).

Masalah penerapan prinsip ini ialah terdapat variasi dalam autonomi pesakit yang dipengaruhi oleh banyak perkara, seperti tahap kesedaran, umur, penyakit, persekitaran hospital, ekonomi, ketersediaan maklumat dan lain-lain (Priharjo, 1995).

Contoh: Kebebasan pesakit untuk memilih rawatan dan siapa yang berhak merawatnya seperti yang dikehendaki.

2. Kebebasan (freedom)

Tingkah laku tanpa tekanan luaran, membuat keputusan tanpa tekanan atau paksaan daripada orang lain (Facione et al, 1991). Bahawa sesiapa sahaja bebas membuat pilihan yang pada pandangannya adalah yang terbaik.

Contoh: Klien berhak menerima atau menolak penjagaan kejururawatan yang diberikan.

3. Kebenaran (Veracity) 

Menjalankan aktiviti/tindakan sesuai dengan nilai moral dan etika yang tidak bertentangan (betul, lengkap). Prinsip kejujuran menurut Veatch dan Fry (1987) ditakrifkan sebagai menyatakan kebenaran dan tidak berbohong. Kewajipan untuk bercakap benar atau tidak berbohong kepada orang lain. Kebenaran adalah asas untuk membina hubungan kepercayaan dengan pesakit. Jururawat selalunya tidak memberitahu perkara sebenar tentang pesakit yang sedang sakit tenat. Namun, daripada hasil kajian ke atas pesakit dalam keadaan terminal, jelas menunjukkan bahawa pesakit ingin diberitahu tentang keadaan mereka secara jujur (Vatch, 1978).

Contoh: Infusi mesti dijalankan mengikut SOP yang berkenaan di mana klien dirawat.

4. Keadilan

Hak setiap orang untuk dilayan sama rata (facione et all, 1991). Ia adalah prinsip moral untuk berlaku adil kepada semua individu. Ini bermakna individu yang menerima tindakan yang sama mempunyai sumbangan relatif yang sama terhadap kebaikan kehidupan seseorang. Prinsip keadilan menurut Beauchamp dan Childress ialah mereka yang setara mesti dilayan sama rata, manakala mereka yang tidak setara dilayan secara tidak sama rata, mengikut keperluan mereka.

Apabila seseorang itu mempunyai keperluan kesihatan yang besar, mengikut prinsip ini, dia juga mesti mendapatkan sumber yang besar, contohnya: Tindakan kejururawatan yang dilakukan oleh jururawat baik di wad mahupun di bilik VIP mestilah sama dan mengikut SAK.

5. Tidak Memudaratkan (Nonmaleficence)

Tindakan/tingkah laku yang tidak menyebabkan kemalangan atau memudaratkan orang lain ( Aiken, 2003). Contoh: Jika pelanggan dirawat dengan penurunan kesedaran, gerudi sisi mesti dipasang.

6. Kemurahan hati

Mengimbangi perkara yang berfaedah dan memudaratkan atau memudaratkan daripada tindakan yang dilakukan. Lakukan perkara yang baik untuk orang lain. Ia adalah prinsip untuk berbuat baik dan tidak merugikan orang lain/pesakit. Prinsip ini selalunya sukar diaplikasikan dalam amalan kejururawatan. Pelbagai tindakan yang diambil selalunya memberi kesan buruk kepada pesakit, dan tidak ada kepastian yang jelas sama ada jururawat bertanggungjawab ke atas semua cara yang memberi manfaat kepada pesakit.

Contoh: Setiap jururawat mesti boleh merawat dan merawat klien dengan betul dan betul.

7. Kesetiaan

Tunaikan kewajipan dan kewajipan dengan penuh amanah dan tanggungjawab, tunaikan janji. Veatch dan Fry mentakrifkannya sebagai tanggungjawab untuk terus berpegang kepada perjanjian. Tanggungjawab dalam konteks hubungan jururawat-pesakit termasuk tanggungjawab untuk menjaga janji temu, menjaga kerahsiaan dan memberikan penjagaan. Menjaga pesakit adalah salah satu prinsip ketaatan. Menjaga pesakit adalah komponen paling penting dalam amalan kejururawatan, terutamanya bagi pesakit dalam keadaan terminal (Fry, 1991). Rasa keprihatinan jururawat dimanifestasikan dalam menyediakan penjagaan kejururawatan dengan pendekatan individu, bersikap baik, memberikan keselesaan dan menunjukkan kebolehan profesional.

Contoh: Jika jururawat telah berjanji untuk memberikan tindakan, maka dia tidak boleh mungkir janji itu.

8. Kerahsiaan

Melindungi maklumat peribadi, prinsip bahawa jururawat menghargai semua maklumat tentang pesakit dan jururawat menyedari bahawa pesakit mempunyai keistimewaan dan semua maklumat pesakit yang berkaitan tidak seharusnya disebarkan secara tidak wajar (Aiken, 2003). Contoh: Jururawat tidak boleh berkongsi rahsia klien dengan orang lain, kecuali dengan kebenaran klien atau dengan kebenaran keluarga untuk tujuan undang-undang.

9. Betul

Berkelakuan mengikut perjanjian undang-undang, peraturan dan moral, berkaitan dengan undang-undang undang-undang ( Webster's, 1998). Contoh: Klien mempunyai hak untuk mengetahui maklumat tentang penyakit dan semua yang perlu diketahuinya

a. Hak jururawat, menurut Claire dan Fagin (1975), bahawa jururawat mempunyai hak untuk:

1) Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya

2) Membangunkan diri melalui kompetensi sesuai dengan latar belakang pendidikan

3) Menolak kehendak pesakit yang bertentangan dengan perundangan dan piawaian dan kod etika profesional

4) Dapatkan maklumat lengkap daripada pesakit atau keluarga mereka tentang aduan kesihatan dan ketidakpuasan hati terhadap perkhidmatan yang diberikan

5) Mendapat ilmu pengetahuan berdasarkan perkembangan sains dan teknologi dalam bidang kejururawatan/kesihatan secara berterusan.

6) Dilayan secara adil dan jujur oleh institusi perkhidmatan dan oleh pesakit

7) Dapatkan perlindungan terjamin terhadap risiko kerja yang boleh menyebabkan kemudaratan dari segi fizikal dan emosi

8) Mengambil bahagian dalam penggubalan dan penentuan dasar perkhidmatan kesihatan.

9) Privasi dan hak untuk mendakwa jika nama baiknya difitnah oleh pesakit dan atau keluarganya serta pekerja kesihatan lain. Tempat bertugas lain, sama ada melalui cadangan atau pengumuman bertulis kerana perlu, untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan piawaian profesional atau kod etika kejururawatan atau peraturan berkanun yang lain.

11) Mendapat ganjaran dan ganjaran yang sesuai untuk perkhidmatan profesional yang diberikan berdasarkan perjanjian atau peruntukan yang terpakai di institusi perkhidmatan berkenaan

12) Mendapat peluang mengembangkan kerjaya sesuai dengan bidang profesion

b. Tanggungjawab atau kewajipan jururawat

Selain beberapa hak jururawat yang telah diterangkan di atas, dalam mencapai keseimbangan hak jururawat, jururawat juga perlu mempunyai kewajipan sebagai satu bentuk tanggungjawab kepada penerima amalan kejururawatan. (Claire dan Fagin, 1975l , dalam Fundamentals of nursing, Kozier 1991) Kewajipan jururawat adalah seperti berikut:

1) Mematuhi semua peraturan institusi yang berkaitan

2) Menyediakan perkhidmatan atau penjagaan kejururawatan mengikut piawaian profesional dan had kegunaan

3) Menghormati hak pesakit

4) Merujuk pesakit kepada jururawat atau pekerja kesihatan lain yang mempunyai kemahiran atau kebolehan yang lebih cekap, jika orang berkenaan tidak dapat mengendalikannya.

5) Memberi peluang kepada pesakit untuk berhubung dengan keluarga mereka, selagi mereka tidak bercanggah dengan peraturan sedia ada atau piawaian profesional.

6) Memberi peluang kepada pesakit untuk menjalankan ibadah mengikut agama dan kepercayaan masing-masing asalkan tidak mengganggu pesakit lain.

7) Bekerjasama dengan kakitangan perubatan (doktor) atau pekerja kesihatan lain dalam memberikan perkhidmatan kesihatan dan kejururawatan kepada pesakit

8) Memberi maklumat yang tepat tentang tindakan kejururawatan yang diberikan kepada pesakit dan atau keluarga mereka mengikut had kemampuan mereka

9) Mendokumentasikan penjagaan kejururawatan dengan tepat dan berterusan

10) Sentiasa mengikuti perkembangan dalam bidang kejururawatan atau sains dan teknologi kesihatan secara berterusan

11) Melaksanakan perkhidmatan kecemasan sebagai tugas kemanusiaan mengikut had kuasa mereka

12) Kerahsiaan semua yang dia tahu tentang pesakit, kecuali diminta maklumat oleh pihak berkuasa yang berwibawa.

13) Memenuhi perkara yang telah dipersetujui atau perjanjian yang telah dibuat sebelum ini dengan institusi tempat anda bekerja

c. Hak pesakit

Selain beberapa hak dan kewajipan jururawat, jururawat juga perlu mengiktiraf hak pesakit sebagai objek dalam amalan kejururawatan. Sebagai hak asasi sebagai manusia, penerima jagaan kejururawatan juga perlu melindungi hak mereka, mengikut perkembangan dan tuntutan dalam amalan kejururawatan semasa, pesakit juga lebih diminta untuk menentukan sendiri dan mengawal badan sendiri apabila sakit; persetujuan, kerahsiaan, dan hak pesakit untuk menolak rawatan adalah aspek penentuan nasib sendiri. Perkara-perkara ini perlu dihormati dan dipertimbangkan oleh profesion kejururawatan dalam melaksanakan kewajipannya.

Tetapi sebaliknya, individu yang sakit sering tidak dapat menyatakan haknya, kerana menyatakan haknya memerlukan tenaga yang baik dan kesedaran diri manakala dalam keadaan sakit seseorang mengalami kelemahan atau terikat dengan penyakitnya dan dalam keadaan ini individu sering tidak menyedari haknya.di sinilah peranan seorang jururawat profesional.

Oleh itu, sebagai seorang jururawat profesional mestilah mengetahui hak-hak pesakit, menurut Annas dan Healy, 1974, hak-hak pesakit adalah seperti berikut:

1) Hak kepada kebenaran secara keseluruhannya

2) Hak untuk privasi dan maruah bebas

3) Hak untuk mengekalkan penentuan nasib sendiri dalam mengambil bahagian dalam keputusan mengenai kesihatan seseorang.

4) Hak untuk mendapatkan rekod perubatan, semasa dan selepas dimasukkan ke hospital

Manakala penyataan hak pesakit (Patient's Bill of Right) yang diterbitkan oleh “The American Hospital Association” 1973, merangkumi beberapa perkara, iaitu bertujuan untuk memberikan usaha untuk meningkatkan hak pesakit yang dirawat dan dapat menjelaskan kepada pesakit sebelum pesakit dirawat.. Hak pesakit adalah seperti berikut, pesakit mempunyai hak:

1) Mengekalkan dan mempertimbangkan serta menerima penjagaan kejururawatan dengan penuh perhatian

2) Dapatkan maklumat terkini dan lengkap tentang diagnosis, rawatan dan program pemulihan daripada pasukan perubatan , dan maklumat harus dibuat kepada orang yang tepat mewakili pesakit, kerana pesakit mempunyai hak untuk mengetahui daripada mereka yang bertanggungjawab dan menyelaraskan penjagaan kejururawatannya. .

3) Menerima maklumat penting untuk memberi persetujuan sebelum memulakan prosedur atau rawatan kecuali dalam keadaan kecemasan termasuk beberapa perkara penting iaitu; tempoh ketidakupayaan, tindakan alternatif dan siapa yang akan mengambil tindakan

4) Menolak rawatan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan dimaklumkan tentang akibat tindakan tersebut.

5) Setiap tindakan yang diambil sentiasa mengambil kira privasinya termasuk penjagaan kejururawatan, rawatan, perbincangan kes, pemeriksaan dan tindakan, serta sentiasa dirahsiakan dan dijalankan dengan berhati-hati, sesiapa yang tidak terlibat secara langsung dalam penjagaan kejururawatan dan rawatan pesakit hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak sabar.

6) Menjangkakan bahawa semua komunikasi dan rekod mengenai penjagaan dan rawatan kejururawatan diuruskan secara sulit.

7) Pesakit mempunyai hak untuk memahami jika rujukan ke tempat lain lebih lengkap dan mendapatkan maklumat lengkap tentang sebab rujukan, dan hospital yang ditetapkan boleh menerimanya.

8) Dapatkan maklumat tentang hubungan hospital dengan agensi lain, seperti pendidikan dan atau agensi lain yang berkaitan berkaitan dengan penjagaan yang diterima, contohnya: hubungan individu yang menjaganya, nama jururawat dan sebagainya.

9) Berikan nasihat atau bantuan jika Hospital bercadang untuk terlibat atau mengambil bahagian dalam eksperimen manusia yang menjejaskan penjagaan atau rawatannya. Pesakit mempunyai hak untuk menolak untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan/projek penyelidikan.

10) Jangkakan penjagaan berterusan yang boleh diterima. Pesakit berhak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masa temujanji dengan doktor sedia ada. Pesakit berhak mengharapkan pihak hospital menyediakan mekanisme supaya dia mendapat maklumat daripada doktor atau kakitangan yang diwakilkan oleh doktor tentang kesihatan masa depan pesakit.

11) Mengetahui peraturan dan undang-undang hospital yang mesti dipatuhi sebagai pesakit

12) Mengetahui peraturan dan undang-undang Hospital yang mesti dipatuhi.

Posting Komentar untuk "Prinsip Etika Kejururawatan: Definisi, Hak dan Contoh mengikut Kod Etika Jururawat"