Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kod Etika Kejururawatan Ialah: Memahami mengikut PPNI, Ana dan ICN


Memahami Kod Etika


Kod etika ialah pernyataan piawaian profesional yang digunakan sebagai panduan kepada tingkah laku dan rangka kerja untuk membuat keputusan.

Peraturan yang berlaku bagi seorang perawat Indonesia dalam menjalankan tugas atau fungsi seorang perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang pada kode etik agar pelanggaran etika dapat dihindari.

Kod etika ialah sistem norma, nilai dan peraturan profesional bertulis yang menyatakan secara eksplisit apa yang betul dan baik, dan apa yang tidak betul dan tidak baik untuk profesional. Kod etika menyatakan apakah tindakan yang betul dan salah, apakah tindakan yang harus dilakukan dan apa yang harus dielakkan.

Tujuan kod etika adalah untuk profesional memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna atau pelanggan mereka. Kewujudan kod etika akan melindungi tindakan tidak profesional.

Kod etika bukanlah kod yang kaku kerana ekoran perkembangan zaman, kod etika mungkin menjadi lapuk atau tidak lagi mengikut tuntutan zaman. Contohnya, kod etika berkenaan euthanasia (kematian atas kerelaan sendiri), sebelum ini tidak disenaraikan dalam kod etika perubatan tetapi kini telah dimasukkan.

Kod etika disusun oleh organisasi profesional supaya setiap profesion mempunyai kod etika yang tersendiri. Contohnya, kod etika untuk doktor, guru dan pustakawan.

Pelanggaran kod etika tidak didakwa oleh mahkamah kerana melanggar kod etika tidak selalu bermakna melanggar undang-undang. Sebagai contoh, untuk Persatuan Doktor Indonesia, terdapat Kod Etika Perubatan. Sekiranya doktor dianggap melanggar kod etika, dia akan diperiksa oleh Dewan Kod Etika Perubatan Indonesia, bukan oleh mahkamah.

Tujuan Kod Etika Kejururawatan


1. Menjaga maruah dan imej profesion. Dalam hal ini, yang dijaga adalah imej organisasi dan mengelakkan pihak luar memandang rendah atau memperlekehkan sesuatu profesion. Oleh itu, setiap kod etika sesuatu profesion akan melarang pelbagai bentuk tingkah laku atau tingkah laku ahli profesion yang boleh mencemarkan profesion di dunia luar.

2. Menjaga dan menjaga kebajikan ahli. Yang dimaksudkan dengan kebajikan ialah kesejahteraan material dan rohani atau mental. Kod etika secara amnya menerapkan larangan kepada ahlinya untuk melakukan tindakan yang memudaratkan kebajikan. Kod etika juga mewujudkan peraturan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku yang tidak sesuai atau tidak jujur oleh ahli profesion dalam interaksi mereka dengan sesama ahli profesion.

3. Meningkatkan dedikasi ahli profesion. Dalam hal ini, kod etika juga mengandungi tujuan berkhidmat kepada profesion tertentu supaya ahli profesion mengetahui tugas dan tanggungjawab perkhidmatan profesional mereka. Kod etika merumuskan peruntukan yang perlu dijalankan oleh ahli profesion dalam menjalankan tugas.

4. Bagi meningkatkan kualiti, kod etika juga mengandungi norma dan saranan agar profesion sentiasa berusaha meningkatkan mutu profesion, sesuai dengan bidang perkhidmatan.

Fungsi Kod Etika Kejururawatan


Kod etika profesional menyediakan garis panduan untuk setiap ahli profesion berkenaan dengan prinsip profesionalisme yang digariskan. Ini bermakna dengan kod etika profesional, pengamal dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukannya.

Kod etika profesional adalah satu cara kawalan sosial bagi masyarakat terhadap profesion berkenaan. bahawa etika profesional dapat memberi pengetahuan kepada orang ramai agar memahami kepentingan sesuatu profesion sehingga membolehkan kawalan ke atas pelaksana dalam bidang pekerjaan (kalangan sosial).

1. Kod etika jururawat menunjukkan masyarakat bahawa jururawat dituntut memahami dan menerima amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat kepada jururawat.

2. Kod etika menjadi panduan kepada jururawat untuk berkelakuan dan menjalinkan hubungan profesional sebagai asas untuk melaksanakan amalan etika.

3. Kod etika jururawat menetapkan hubungan profesional yang mesti dipatuhi iaitu hubungan antara jururawat dengan pesakit atau klien sebagai peguambela, jururawat dengan kakitangan profesional lain sebagai rakan sejawat dan dengan masyarakat sebagai wakil penjagaan kejururawatan.

4. Kod etika jururawat menyediakan kaedah pengawalan kendiri sebagai satu profesion.

Jenis Kod Etika Kejururawatan Mengikut PPNI dan ANA


1. Menurut PPNI

Berikut adalah kod etika kejururawatan yang dikeluarkan oleh DPP PPNI.

a. Tanggungjawab jururawat terhadap klien.

1.) Jururawat dalam menjalankan perkhidmatan mereka sentiasa berpandukan tanggungjawab yang datang dari keperluan kejururawatan individu, keluarga dan komuniti.

2.) Jururawat dalam menjalankan perkhidmatan dalam bidang kejururawatan, sentiasa mengekalkan suasana persekitaran yang menghormati nilai budaya, adat resam dan survival agama individu, keluarga dan masyarakat.

3.) Perawat dalam melaksanakan kewajipannya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, sentiasa berlandaskan rasa keikhlasan yang tulus sesuai dengan maruah dan tradisi keperawatan yang mulia. Tanggungjawab terhadap tugas.

4.) Jururawat sentiasa menjalinkan hubungan kerjasama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil inisiatif dan menjalankan usaha kesihatan, khususnya serta usaha kebajikan awam sebagai sebahagian daripada tugas mereka untuk kepentingan masyarakat.

b. Tanggungjawab terhadap tugas

1.) Jururawat sentiasa mengekalkan perkhidmatan kejururawatan berkualiti tinggi, disertai dengan kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan dan kemahiran kejururawatan , mengikut keperluan individu, keluarga dan masyarakat.

2.) Perawat wajib merahsiakan segala yang diketahui berkaitan dengan tugas yang diamanahkan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3.) Jururawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan kemahiran kejururawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma manusia.

4.) Perawat dalam menjalankan tugas dan kewajipan sentiasa berusaha dengan penuh kesedaran agar tidak terpengaruh dengan pertimbangan kewarganegaraan, etnik, warna kulit, umur, jantina, aliran politik, dan agama, serta kedudukan sosial.

5.) Jururawat sentiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam menjalankan tugas kejururawatan serta matang dalam mempertimbangkan kebolehan semasa menerima atau memindahkan tanggungjawab berkaitan kejururawatan.

c. Tanggungjawab terhadap rakan jururawat dan profesional kesihatan lain.

1.) Jururawat sentiasa menjaga hubungan baik antara sesama jururawat dan dengan petugas kesihatan yang lain, baik dalam menjaga kerahsiaan persekitaran kerja mahupun dalam mencapai matlamat perkhidmatan kesihatan secara keseluruhan.

2.) Jururawat sentiasa menyebarkan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman mereka kepada rakan-rakan jururawat, dan menerima pengetahuan dan pengalaman mereka kepada rakan-rakan jururawat, serta menerima ilmu daripada profesion lain demi meningkatkan kebolehan dalam bidang kejururawatan.

d. Tanggungjawab terhadap profesion kejururawatan

1. Jururawat sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehan profesional secara individu dan atau bersama dengan menambah pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman yang bermanfaat untuk perkembangan kejururawatan.

2.) Jururawat sentiasa menjaga nama baik profesion kejururawatan dengan menunjukkan tingkah laku dan sahsiah yang mulia.

3.) Jururawat sentiasa memainkan peranan dalam menentukan penyeragaman pendidikan dan perkhidmatan kejururawatan serta mengaplikasikannya dalam aktiviti dan pendidikan kejururawatan.

4.) Jururawat bersama-sama memupuk dan mengekalkan kualiti organisasi profesional kejururawatan sebagai cara perkhidmatan.

e. Tanggungjawab kepada kerajaan, bangsa dan negara

1.) Jururawat sentiasa menjalankan peruntukan sebagai dasar yang diperlukan oleh kerajaan dalam bidang kesihatan dan kejururawatan.

2.) Jururawat sentiasa memainkan peranan aktif dalam menyumbang idea kepada kerajaan dalam meningkatkan perkhidmatan kesihatan dan kejururawatan kepada masyarakat.


2. Kod Etika Kejururawatan ANA

Kod etika kejururawatan menurut Persatuan Jururawat Amerika (ANA) adalah seperti berikut.

a. Jururawat menyediakan perkhidmatan dengan menghormati maruah manusia dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan status sosial atau ekonomi, sifat politik, atau sifat masalah kesihatan mereka.

b. Jururawat melindungi hak privasi klien dengan mengekalkan maklumat sulit.

c. Jururawat melindungi klien dan orang ramai apabila kesihatan dan keselamatan mereka terancam oleh amalan tidak cekap, tidak beretika atau menyalahi undang-undang seseorang.

d. Jururawat bertanggungjawab ke atas pertimbangan dan rawatan setiap individu.

e. Jururawat mengekalkan kecekapan kejururawatan

f. Jururawat menggunakan pertimbangan yang munasabah dan menggunakan kecekapan dan kelayakan individu sebagai kriteria dalam mendapatkan perundingan, menerima tanggungjawab, dan mewakilkan aktiviti kejururawatan kepada orang lain.

g. Jururawat mengambil bahagian dalam aktiviti dalam membantu perkembangan pengetahuan profesional.

h. Jururawat mengambil bahagian dalam usaha profesion untuk melaksanakan dan meningkatkan standard kejururawatan.

i. Jururawat mengambil bahagian dalam usaha profesion untuk mewujudkan dan memupuk keadaan kerja yang menyokong perkhidmatan kejururawatan yang berkualiti.

j. Jururawat mengambil bahagian dalam usaha profesion untuk melindungi orang ramai daripada maklumat yang salah dan salah nyata serta mengekalkan integriti jururawat.

k. Jururawat bekerjasama dengan ahli profesion kesihatan atau ahli komuniti lain dalam meningkatkan usaha komuniti dan negara untuk memenuhi keperluan kesihatan awam.


3. Kod Etika Kejururawatan Menurut ICN (International Council of Nurses)

ICN ialah persekutuan persatuan jururawat kebangsaan di seluruh dunia yang diasaskan pada 1 Julai 1989 oleh Puan. Bedford Fenwich di Dataran Hanover, London dan disemak pada tahun 1973. Perihalan tatakelakuan ini diterangkan seperti berikut.

a. Tanggungjawab Utama Jururawat

Tanggungjawab utama jururawat adalah untuk menggalakkan kesihatan, mencegah penyakit, mengekalkan kesihatan, dan mengurangkan penderitaan. Untuk melaksanakan tanggungjawab utama ini, jururawat mesti memastikan bahawa:

1) Keperluan perkhidmatan kejururawatan di pelbagai tempat adalah sama .

2) Pelaksanaan amalan kejururawatan ditekankan kepada penghormatan kepada kehidupan yang bermaruah dan menegakkan hak asasi manusia.

3) Dalam melaksanakan perkhidmatan kesihatan dan/atau kejururawatan kepada individu, keluarga, kumpulan, dan komuniti, jururawat melibatkan kumpulan dan agensi yang berkaitan.

b. Jururawat, Individu dan Ahli Kumpulan Komuniti

Tanggungjawab utama jururawat adalah menyediakan penjagaan kejururawatan mengikut keperluan masyarakat. Oleh itu, dalam menjalankan tugas, perawat perlu memperbaiki keadaan persekitaran kesihatan dengan menghormati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, menghormati adat resam dan kepercayaan individu, keluarga, kumpulan, dan masyarakat yang menjadi pesakit/klien. Jururawat boleh menjaga rahsia peribadi (privacy) dan hanya boleh memberikan maklumat apabila diperlukan oleh pihak yang berkepentingan atau mahkamah.

c. Jururawat dan Pelaksanaan Amalan Kejururawatan

Jururawat memainkan peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan piawaian amalan kejururawatan untuk mencapai kebolehan yang selaras dengan standard pendidikan kejururawatan. Jururawat boleh mengembangkan pengetahuan mereka secara aktif untuk menyokong peranan mereka dalam situasi tertentu. Jururawat sebagai ahli profesion, pada bila-bila masa boleh mengekalkan sikap mengikut piawaian profesion kejururawatan.

d. Jururawat dan Persekitaran Komuniti

Jururawat boleh memulakan pembaharuan, responsif, mempunyai inisiatif, dan boleh mengambil bahagian secara aktif dalam mencari masalah kesihatan dan masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

e. Jururawat dan Rakan Sekerja

Jururawat boleh menyokong hubungan kerjasama dengan rakan sekerja, kedua-dua kakitangan kejururawatan dan kakitangan profesional lain di luar kejururawatan. Jururawat boleh melindungi dan menjamin seseorang, jika semasa rawatan mereka berasa terancam.

f. Jururawat dan Profesion Kejururawatan

Jururawat memainkan peranan yang besar dalam menentukan pelaksanaan piawaian amalan kejururawatan dan pendidikan kejururawatan. Jururawat diharapkan dapat mengambil bahagian secara aktif dalam mengembangkan ilmu dalam menyokong pelaksanaan jururawat secara profesional. Jururawat, sebagai ahli organisasi profesional, mengambil bahagian dalam mengekalkan kestabilan sosial dan ekonomi mengikut syarat-syarat menjalankan amalan kejururawatan.

Posting Komentar untuk "Kod Etika Kejururawatan Ialah: Memahami mengikut PPNI, Ana dan ICN "